24oz Cherry Pomegrante 8% Slushy

24oz Cherry Pomegrante 8% Slushy